Skladovanie pneumatík a manipulácia s nimi

Nikdy nie je možné stanoviť presnú životnosť vašich pneumatík. Viac-menej ju môžete predĺžiť, ak s pneumatikami správne manipulujete a skladujete ich v primeraných podmienkach vtedy, keď nie sú v prevádzke.

Ak sa pneumatiky dlšie nepoužívajú (mesiac a dlhšie) a sú postavené vonku, ich povrch vyschne a objavia sa trhliny spôsobené vzdušným ozónom. Preto by sa pneumatiky mali skladovať na chladnom, suchom, čistom a uzavretom mieste.

 

Skladované pneumatiky sa nesmú zaťažovať

Ak pneumatiky skladujete dlhšie než jeden mesiac, eliminujte z nich akúkoľvek záťaž: demontujte pneumatiky z vozidla, alebo vozidlo postavte na zdvihák, resp. na podpery. V opačnom prípade môže dôjsť k ich poškodeniu, predčasnému starnutiu alebo celkovému zničeniu.

 

Chráňte skladované pneumatiky pred poškodením

Skladované pneumatiky musia byť vzdialené od akéhokoľvek zdroja plameňa, tepla či elektrických výbojov (akumulátorových nabíjačiek). Ubezpečte sa, že je skladovací priestor čistý a bez prítomnosti benzínu, maziva či iných látok, ktoré by mohli poškodiť gumu. Pneumatiky, ktoré sú v priebehu skladovania týmto okolnostiam vystavené, sa môžu úplne zničiť.

 

Pneumatiky by sa mali skladovať:

   - V dobre vetranej a suchej miestnosti s miernou teplotou, mimo dosahu priameho slnečného svetla a mimo nepriaznivých klimatických podmienok.

    -Vzdialené od akejkoľvek chemickej látky, rozpúšťadla alebo ropnej látky, ktoré by mohli porušiť gumu.

    -Vzdialené od akéhokoľvek predmetu, ktorý by mohol preraziť gumu (kovové a drevené hroty a pod.).

    -Vzdialené od akéhokoľvek zdroja plameňa, tepla či elektrických výbojov (akumulátorových nabíjačiek).

    -Mimo zdroja ozónu (transformátory, elektrické motory, zvaračky atď.).

 

Skladovanie v stĺpcoch a manipulácia s pneumatikami

Ak je možné vaše pneumatiky skladovať v stĺpcoch, vždy sa presvedčete, že sa nedeformujú vzájomným tlakom. Pri dlhodobom skladovaní sa odporúča pneumatiky otáčať (meniť ich poradie). Nikdy neumiestňujte pneumatiky pod iné predmety  tak, aby ich stláčali. Príslušenstvo sa musí skladovať v originálnom obale a na miestech, ktoré vylučujú riziko prerazenia, prepichnutia či odrenia. Vo všetkých prípadoch treba pri manipulácii s pneumatikami a príslušenstvom používať také nástroje a materiály, ktoré pre ne nepredstavujú riziko poškodenia. Pri manipulácii s pneumatikami musí mať pracovník vždy na sebe ochranný odev.

 

Krátkodobé skladovanie

Pneumatiky sa môžu navŕšiť jedna na druhú, najlepšie na paletách. Výška stĺpcov nesmie presiahnuť 1,20 m. Po 4 týždňoch treba otočiť poradie pneumatík v stĺpcoch. Ak sú pneumatiky namontované na ráfikoch, musia sa skladovať nahustené, a to vo vertikálnej polohe či v jednej vrstve na policiach.

 

Dlhodobé skladovanie

Pneumatiky musia byť uskladnené vertikálne na policiach, ktoré sú vo výške minimálne 10 cm od podlahy. Aby sme predešli riziku deformovania pneumatík, odporúča sa ich raz mesačne otočiť. Ak sa pneumatika dlhší čas nepoužíva, kontrolujte na nej pravidelne tlak hustenia a upravujte ho na hodnotu odporúčanú výrobcom.

 

Skladovanie zimných pneumatík

Tieto jednoduché pravidlá skladovania zimných pneumatík vám umožnia udržať ich v skvelom stave:

Prv než pneumatiky demontujete z vozidla, poznamenajte si ich pozíciu. To vám umožní v priebehu ďalšej zimy vyvážiť ich opotrebovanie montážou pneumatík z prednej nápravy na zadnú a naopak. Umyte disky a pneumatiky vodou a dobre ich vysušte, aby ste predišli ich korózii.

Z drážok starostlivo vymyte všetky kamienky a iné drobné predmety, ktoré sa v nich zachytili. Ak sú vaše pneumatiky montované na ráfikoch, zaveste ich alebo položte na zem. Ak na ráfikoch nie sú namontované, skladujte ich vo vertikálnej polohe, aby ste zamedzili tlakom na kostru pneumatiky. Svoje pneumatiky skladujte mimo dosahu svetla, ideálne v chladnom a suchom prostredí, a mimo dosahu riedidiel, ropných a iných chemických látok.

 

Zdroj: Michelin.sk